Door: Evert Jan van de Kamp – Kennislab Nederlandzorgtogo

Burgerinitiatieven
In de laatste jaren betreden steeds meer actieve burgers het publieke domein met allerlei uiteenlopende initiatieven. Zie bijvoorbeeld plug & play kangeroewoning of Mantelaar. Deze burgerinitiatieven richten zich op het verbeteren van hun woon- en leefomgeving en de samenleving. Het ontstaan van deze burgerinitiatieven is het gevolg van een veranderende maatschappij. Een maatschappij waarin het initiatief verschuift van overheid naar de burger. Burgers nemen zelf het heft in handen om problemen die op lokaal niveau spelen aan te pakken.

Business2Community
Overheden, marktpartijen en burgers nemen een nieuwe rol aan in deze veranderende samenleving waardoor er ook nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Het Kennislab voor Urbanisme deed onderzoek naar deze nieuwe rollen en samenwerkingsvormen. Hieruit kwam het concept ‘Business2Community’, een samenwerkingsverband tussen burgerinitiatieven en marktpartijen.

Samenwerking tussen burgerinitiatieven en marktpartijen biedt aan beide partijen voordelen. Business2Community geeft bedrijven een nauwer verband met hun afzetkanaal. Voor burgerinitiatieven geeft de samenwerking meer zelfstandigheid, ze zijn bijvoorbeeld minder afhankelijk van subsidies vanuit de overheid. Meer informatie over Business2Community is te vinden op deze pagina.

Afval
Als laboranten van het Kennislab voor Urbanisme onderzoeken we op dit moment of er een samenwerking mogelijk is tussen burgerinitiatieven en marktpartijen op het gebied van afval. Dit gebied omvat het proces van afvalscheiding, afvalinzameling en afvalverwerking. Binnen dit proces is er een samenwerking waar te nemen tussen gemeenten, burgers en afvalbedrijven, alleen vindt de samenwerking nu voornamelijk plaats tussen gemeenten en burgers. De vraag voor de toekomst is of er een samenwerking mogelijk is tussen burgerinitiatieven en marktpartijen op dit gebied.

Gezocht: burgerinitiatieven en markpartijen op het gebied van afval
Om inzicht te verkrijgen in een Business2Community samenwerkingsvorm op het gebied van afval zijn wij  op zoek naar burgerinitiatieven en afvalbedrijven die interesse hebben in een samenwerking. Bent u zelf onderdeel van een burgerinitiatief of marktpartij, of kent u iemand die hier wel interesse in heeft? Neem dan contact op met het Kennislab voor Urbanisme door een e-mail te sturen naar e.vandekamp@kennislabvoorurbanisme.nl

Evert Jan van de Kamp
Student Sociale Geografie en Planologie – Universiteit van Utrecht
Laborant Kennislab Nederland